نرخنامه نیمه دوم سال 1402

  • انتشار
    ۱۴۰۲-۰۸-۱۸
  • عمومی
T T
لینک مستقیم خبر
نحوه محاسبه هزینه اجاره جرثقیل های سبک و سنگین برای کارهای عمومی

برای برآورد قیمت و هزینه اجاره جرثقیل باید به چند نکته توجه شود

هزینه اوراق کردن دستگاه: برخی از دستگاه ها برای جابجایی نیاز به جداسازی قطعات اصلی مانند بوم و شنی های جرثقیل میباشد

هزینه بارگیری و نقل انتقال: قطعات جدا شده باید توسط چند دستگاه کمر شکن به مقصد حمل گردند.

مدت زمان مورد نیاز به جابجایی به زمان کار اضافه میشود

هزینه نگهداری: شامل سوخت و رغن مصرفی

هزینه دو نفر اوپراتور شامل حقوق ، بیمه ، ایاب وذهاب و هزینه اسکان و غذا

     نرخنامه 1400

نرخنامه نیمه دوم 1402